Általános szerződési feltételek – Gyászfeldolgozás Módszer® Program szolgáltatásáról

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

Cégnév/egyéni vállalkozó/adószámos magánszemély neve:
Székhely/cím:
Adószám/Adóazonosító:
Bankszámlaszám:

mint a Gyászfeldolgozás Módszer® átadására érvényes licenciával rendelkező fél (a továbbiakban „Specialista” vagy „Fél”)
másrészről
Név:
Lakcím:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Telefonszám:
E-mail elérhetőség
Vészhelyzetben értesítendő személy neve: telefonszáma:
Kezelő neve: telefonszáma: e-mail címe:
Törvényes képviselő neve

mint a Gyászfeldolgozás Módszer® programban részt vevő fél (a továbbiakban „Résztvevő” vagy „Fél”)

Specialista és Résztvevő a továbbiakban együttesen „Felek”

között, az alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel:

BEVEZETÉS

A Gyászfeldolgozás Módszer® olyan veszteségek feldolgozására és a gyász folyamatának kísérésére kifejlesztett támogató programok összessége, amelyet a Gyászfeldolgozás Módszer® Specialista nyújt a Gyászfeldolgozás Módszer® Magyarországi Központtal (Triomed Hungary Kft.), a Grief Recovery Europe Ltd-del és a Gyászfeldolgozás Intézettel (Bend, Oregon USA) együttműködésben. 

A Gyászfeldolgozás Módszer®Programok az alábbi formákban vehetők igénybe: 7 hetes egyéni támogató program; 8 hetes csoportos támogató program; 12 hetes csoportos támogató program; 7 hetes online egyéni támogató program.

 • A Gyászfeldolgozás Módszer® Program kiválasztása, helye, ideje
 • A Résztvevő és a Specialista megállapodnak, hogy a Résztvevő a fent felsorolt programok közül a(z) _________________________________________ programban vesz részt.
 • A Program helyszíne: 
 • online

vagy

 • ____________________________ (cím)
 • Az 1. pontban foglaltak alapján a Program a Specialista és a Résztvevő közös megegyezése alapján az alábbi időszakban kerül megtartásra: ………………..… -tól ………………..………-ig. Ez az időszak a felek közös megegyezésével utólag bármikor módosítható. 
 • A Program díja
 • Felek megállapodnak, hogy az I. fejezetben kiválasztott program díja ____________________ Ft azaz _____________________ forint, amely számla ellenében
 • egyösszegben előre – jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg – esedékes

vagy

 • megbeszélés szerint, egyenlő részletekben előre esedékes.
 • A Résztvevő vállalja, hogy a Program díját határidőben és maradéktalanul megfizeti.
 • A Résztvevő a Gyógyulás a Gyászból Alapítványtól __________________ Ft azaz __________________ forint összegű támogatásban részesült, így a Program díjából csak a támogatás összegét meghaladó részt köteles a Specialista részére megfizetni.
 • A Résztvevő nyilatkozatai
 • A Résztvevő tudomásul veszi, hogy 
 • a program foglalkozásai nem szakszerű orvosi vagy mentális egészségügyi szolgáltatást jelentenek, és nem is helyettesítik azokat;
 • a program során megismert Gyászfeldolgozás Módszer®-t csak a saját maga részére, önsegítő módszerként használva alkalmazhatja;
 • a program elvégzése nem jogosítja fel arra, hogy a Gyászfeldolgozás Módszer®-t másoknak – akár egyénileg, akár csoportosan – ingyenesen vagy térítés ellenében átadja, bármilyen módon felhasználja, vagy a Gyászfeldolgozás Módszer® bármely logóját saját célból használja; 
 • a Gyászfeldolgozás Módszer®alapját a John W. James és Russel Friedman: Gyógyulás a gyászból c. könyve képezi, amely védett szellemi alkotásnak minősül, az abban foglalt módszer – ideértve a foglalkozások tematikáját és a házi feladatokat is – jogi oltalom alatt áll, logója pedig védjegyoltalom alatt áll; a jogi védelem megsértése esetén a Gyászfeldolgozás Módszer®Magyarországi képviselője teljes kártérítési igényt támaszthat, ideértve a jogsértéssel elért vagyon eredmény átadását is;
 • a Gyászfeldolgozás Módszer®Programot teljes egészében, párban, a kölcsönösség elve alapján, a Gyógyulás a gyászból c. könyvben lefektetett és a Specialista által adott pontos utasítások alapján kell teljesíteni, ami hetente nagyjából 1 órás üléseket és az azokhoz kapcsolódó házi feladatok elvégzését jelenti;
 • amennyiben bármilyen orvos vagy pszichológus (a továbbiakban „Kezelő”) által nyújtott kezelést illetve terápiát vesz igénybe, köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a Specialistát; vállalja továbbá, hogy a Kezelő elérhetőségeit a Specialista részére átadja;
 • sem a Gyászfeldolgozás Módszer® Magyarországi Központja, sem a Specialista nem tartozik felelősséggel azokért a mentális, lélektani, vagy más egészségügyi következményekért, amelyek abból erednek, hogy a Résztvevő nem tartotta be a Specialista vagy a Gyászfeldolgozás Módszer®Központ által előírt utasításokat.
 • Egyéb rendelkezések
 • A Résztvevő kijelenti, hogy a Specialista adatvédelmi tájékoztatóját és/vagy szabályzatát megismerte és ennek ismeretében tudomásul veszi, hogy a Specialista a személyes adatait a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és célból kezeli.

A Résztvevő hozzájárul/nem járul hozzá, hogy a Specialista részére a gyászfeldolgozással kapcsolatos témájú, direkt marketing célú e-maileket, megkereséseket küldjön. 

 • Felek a jelen megállapodást határozott időre, a szolgáltatás teljes időtartamára kötik, amely mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba. 
 • Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Specialista által rendelkezésre bocsájtott általános szerződési feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) rendelkezései alkalmazandók.
 • A Résztvevő kijelenti, hogy az ÁSZF rendelkezéseit lehetősége volt részletesen megismerni és megtárgyalni, azokat a Specialistával közösen értelmezték.

Felek jelen megállapodást elolvasták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá.

Kelt_____________________________


Aláírás__________________________


             Résztvevő/Törvényes képviselő

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Név: _________________________; cím: ________________________; aláírás: __________ 

Név: _________________________; cím: ________________________; aláírás: __________ 

Facebook