Adatvédelemi szabályzat

Adatkezelési tájékoztató kapcsolatfelvételhez

  1. Általános jogi közlemény

Mi, az Eventus Coaching Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Adatkezelő) a www.eventuscoaching.com internetes weboldalt (továbbiakban: Weboldal) üzemeltetjük, amely Weboldalon Ön bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Kizárólag azon nagykorú (18. életévüket betöltött) személyek adatait kezeljük, akik a Weboldalon feltüntetett segítőink elérhetőségein keresztül felveszik velünk a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel az Ön hozzájárulásán alapul, amelyet Ön bármikor jogosult visszavonni.

  • Az adatkezelő megnevezése:

Eventus Coaching Centrum Kft.

Székhely: 1112 Budapest, Felső Határ út 2/C. C. ép. fszt. 2.

Cégjegyzékszám: 01-09-194829

Adószám: 24890221-2-43

E- mail cím: info@eventuscoaching.com

  • Az adatkezelés jogalapja:

Tájékoztatjuk, hogy a kapcsoltfelvételre kizárólag az Ön írásbeli hozzájárulása alapján kerül sor.

A fentiek alapján az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja, illetve az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul.

  • Adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja, hogy Önnel felvegyük a kapcsolatot az Ön által küldött üzenet megválaszolása érdekében.

  • Személyes adatok köre:

A kapcsolatfelvétel érdekében az alábbi adatok megadását kérjük:

– NÉV;

– EMAIL CÍM; ÉS

– ÜZENET TARTALMA.

Ön a fenti adatokon kívül megadhatja a telefonszámát is. A telefonszám megadása a könnyebb és gyorsabb kapcsolattartást teszi lehetővé. Ezen adat hiánya esetén azonban Önnel e-mailen keresztül vesszük fel a kapcsolatot. Kérjük, hogy minden esetben valós adatokat adjon meg.

A fentieken kívül azonban nem kérünk és nem is fogadunk el más adat megadását, így kérjük, hogy más személyes adatot, vagy különleges adatot (így pl. egészségügyi, politikai vagy vallási hovatartozására vonatkozó adatot) ne küldjön, ne adjon meg és ne osszon meg velünk.

A személyes adatok gyűjtése és kezelése kizárólag az Ön hozzájárulásával és beleegyezésével, önkéntes adatszolgáltatás útján valósul meg.

A kezelt személyes adatokat kizárólag a kapcsolatfelvételhez szükséges mértékig, az ehhez szükséges terjedelemben kezeljük.

  • Adatfeldolgozás, adattovábbítás

A kapcsolatfelvétel érdekében másnak nem adjuk át az adatait, más nem fér hozzá az Ön által megadott személyes adatokhoz.

  • Adatkezelés időtartama:

A kapcsolatfelvétel célját, annak alapját szolgáló eset elintézését követően haladéktalanul, legkésőbb 30 napon belül töröljük az Ön személyes adatait. A törlésről – személyes adatoktól mentesített – jegyzőkönyvet veszünk fel.

  • Adatok tárolása

Az Ön által megadott adatokat tárhelyszolgáltatónk a Webonic Kft. az alábbi címen található szerveren tárolja: Perpetuus Adatközpont, Pozsony 49, Istrijská ulica 26.

  • Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei

Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, amely jogokat a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségre küldött kérelem útján gyakorolhatja.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; és

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Adathordozhatósághoz való jog

Személyes adatai hordozhatóak, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg.

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel az Adatkezelővel a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül.

A személyes adatok törlésének joga

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben

a)         személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy

b)         visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy

c)         tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;

d)         a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy

e)         személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Amennyiben törölni kívánja az általunk tárolt személyes adatait, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben

a)         úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy

b)         a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy

c)         személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy

d)         Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A tiltakozás joga

Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Valamely jog gyakorlásának megtagadása esetén, vagy ha Ön nem elégedett a tőlünk kapott válasszal, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Kelt: Budapest, 2023.07.29.

Facebook