GDPR – tájékoztató a személyes adatok kezeléséről

Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről

NYILATKOZAT

Alulírott*:

Név:Lakcím:
Telefon:Email cím:

hozzájárulok a(z) 

Név:Székhely:
Adószám:Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:
Email cím:

(továbbiakban: Adatkezelő) részére fenti személyes adataim kezeléséhez, az alábbi feltételekkel:

Az Adatkezelő adatkezelésére az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (“Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy “GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (“Infotörvény”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (“Ptk.”) az irányadó. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatkezelés célja az Adatkezelő által vállalt Gyászfeldolgozás Módszer® Specialista szolgáltatás és kötelezettségek teljesítése, jogok érvényesítése, az ügyfél azonosítása, az ügyféllel való kapcsolattartás és kommunikáció.

Adatkezelő tájékoztatását tudomásul veszem, miszerint a személyes adataimat a szolgáltatás teljesítése céljából GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződéses jogalapon (szerződés megszűnését követő elévülési időig), illetve a számla kiállítása érdekében a GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges jogalapon (Számviteli tv. szerinti 8 évig) kezeli. Az adataimat ezen túl a velem való kapcsolattartásra a további gyászfeldolgozás módszer eseményeiről való értesítés céljából a GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pont: jogos érdek alapján (a jogos érdek megszűnéséig vagy az adatkezelés elleli tiltakozásomig), az elvégzett érdekmérlegelés alapján kezeli.

Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő részemre postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt vagy sms-t küldjön, illetve telefonon felhívjon. Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag az előzetes hozzájárulásommal történhet. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható. Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.

Kelt: …………………., …………..év …………….. hónap …. nap

………………………..

Nyilatkozattevő aláírása*

*saját kézzel írva töltendő

Facebook